Ulga w bólu z Flexistav xtra w życiu codziennym

Published / by admin / Leave a Comment

Należy zauważyć, że w szczególności przy zastosowaniu na skórę leków ziołowych preparat odgrywa ważną rolę w sukcesie terapeutycznym. (Zostały włączone diklofenak, ketaprofen, Flexistav xtra i piroksykam). Meta- analiza Cochrane Collaboration na skuteczność miejscowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak Flexistav xtra na stawy w porównaniu z placebo, obok której przeprowadzono także badania kliniczne randomizowane i kontrolowane zostały uwzględnione przy ocenie skuteczności miejscowego stosowania Flexistav caps w porównaniu z dawkowaniem doustnym. Jednak wyniki te nie mogą być w pełni przeniesione na warunki codzienne i na zatwierdzone formy dawkowania w Niemczech, ponieważ często brakuje odpowiednich danych. W szczególności pozwalają one tylko na ograniczone zalecenia dotyczące samoleczenia w ramach samoleczenia w odniesieniu do ryzyka i korzyści wynikających ze stosowania leku. Z tego powodu, nieinterwencyjne badania ze wspomaganiem lekarza zostały przeprowadzone przy użyciu Flexistav caps w dziewięciu różnych grupach wśród różnych pacjentów w ramach sprawdzenia działania leku w codziennych warunkach. Celem było wygenerowanie dowodów przydatności leku do samoleczenia przez należyte monitorowanie postępów, które pacjent zapisywał w dzienniku. Flexistav xtra jest zatwierdzony w różnych rodzajach urazów stawów, w tym także tych spowodowanych uprawianiem sportu. Oznacza to, że przy  zespole objawów, które nie wymagają interwencji medycznej może być on stosowany jako sposób samoleczenia albo jako wsparcie terapeutyczne przy obrzęku lub zapaleniu.

Badania nad działaniem leku Flexistav xtra  caps

Badanie to uwzględniało obecne zalecenia Federalnego Instytutu Leków i Wyrobów Medycznych (wśród innych wymogów dotyczących wymogów sprawozdawczych, projektowych, dokumentacji, edukacji pacjenta, anonimowości i poufności wykorzystywania danych). Koncepcją badania było przedłożenie jego wyników komisji bioetycznej. PZ-Originalia.

Pod nagłówkiem Originalia Flexistav są publikowane różne badania naukowe. Nadesłane artykuły o leku Flexistav nie powinny przekraczać zakresu czterech stron A4 i powinny być wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. PZ zastrzega sobie prawo do odrzucenia przedstawionych rękopisów. Publikowane artykuły dot. Flexistav są upubliczniane na zasadzie opinii redakcji.

Realizacja badania nad lekiem na stawy

W sumie zostało zbadanych 170 pacjentów, w tym 82 kobiety i 88 mężczyzn, którzy mieli ostre urazy albo występowały u nich już od długiego czasu objawy zapalne. Lekarz przedstawił im lek (Flexistav caps), który będą stosowali, a następnie wytłumaczył sposób jego użycia. Lek był zarówno lecphoto6zeniem fizycznym, jak i typem badania, co było dopuszczalne. W pierwszej grupie (A) zakwalifikowane były objawy typu siniaki, i tym podobne urazy, a w drugiej grupie (B) dominowało oświadczenie o przewlekłym bólu stawów. W grupie B znajdował się zdecydowanie większy odsetek kobiet (55,1%), a grupie A dominowali zdecydowanie mężczyźni (63,9%). Wysokość i masa ciała były podobne w obu grupach, średnia wieku u pacjentów z grupy A wynosiła 42 lata, podczas gdy średni wiek pacjentów w grupie A wynosił 51 lat. Celem tego badania było wykrycie progresji objawów i powodzenia terapii w leczeniu z przygotowaniem Flexistav xtra na okres stosowania przez tydzień i udokumentowanie tolerancji na lek oraz przestrzeganie zaleceń. Zarówno lekarze, jak i pacjenci oceniali ciężkość objawów za pomocą z góry określonego schematu oceniania, na początku i na końcu okresu badawczego. Objawy były oceniane stosując skalę pięciopunktową (oceny od 0 do 4, przy czym 4 równa się maksimum). Obserwacja postaci klinicznej i subiektywne oceny były na początku ujednolicone, na końcu pacjenci zostali zbadani przez lekarzy, którzy zebrali zarówno dane demograficzne pacjentów, jak i anamnestyczne. Te ostatnie obejmują parametry ogólnego stanu pacjenta, bóle palpacyjne, ciśnienie, niepełnosprawność, ekspresja krwiaka oraz obrzęk. Wybór ten pokrywa się zatem z objawami, które zostały zgłoszone w kontrolowanych badaniach klinicznych, a następnie były przedmiotem analizy Cochrane dla skuteczności miejscowego stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych(NLPZ). Równolegle pacjenci byli pytani o ich ocenę wrażliwości na ból, niepełnosprawności, ból w spoczyku, ból w ruchu, ogólny ból zarówno rano, jak i wieczorem, jak również o ocenę ich ogólnego stanu zdrowia. Ponadto pacjentom zadano równolegle do oceny, prowadzenie dziennika, w którym mieli oni dokumentować codzienne objawy i obserwacje. Mieli to robić w sposób dokładny i kompletny, łącznie z dawkami leków jakie przyjmowali. Dzienni zawierać miał dzienne objawy oraz wszelkie zmiany jakie pacjent zauważył. W dzienniku znajdowało się siedem pytań dotyczących różnych obszarów bólu, ograniczenia ruchu i ogólnego stanu zdrowia. Należało na nie odpowiadać każdej doby.

Rezultaty i wyniki przeprowadzonego badania z udziałem leku Flexistav caps 

W rezultacie dokonano zarówno oceny medycznej skuteczności leczenia lekiem Flexistav oraz oceny przebiegu leczenia przez samego pacjenta. Mogły one być śledzone równolegle i porównywane na bieżąco. Analizy dokonywano przy użyciu opisowych metod statystycznych, ponieważ według badań projektu, inne potwierdzenie wcześniejszej hipotezy nie było możliwe. Analiza danych pozwalała na ocenę zmian w zakresie objawów w obrębie poszczególnych obszarów. Grupa A (ostre dolegliwości) przegląd wyników przez lekarza w czasie badania początko wego i badania na końcu (dane pacjenta z odpowiednimi objawami podczas badania, średniej punktacji w skali pięciopunktowej, w przedziale między 0 a 4, gdzie 4 to maksimum).

photo5Wyniki

Objawy przez rozpoczęciem leczenia suplementem Flexistav

Pacjenci w obu kategoriach oceniali objawy podczas fotografowania głównie jako umiarkowanie silne, silne, podczas gdy lekarze mieli tendencję do nieco niższej kwalifikacji. Była to wartość ropoczynająca ( intensywność bólu) z grupy A. W opinii lekarzy nieco wyższe były te kwalifikacje niż w grupie pacjentów z objawami istniejącymi od dłuższego czasu (grupa B).

Badana grupa A (ostre dolegliwości kliniczne) Badania lekarskie w końcowym badaniu pokazały po tygodniu leczenia lekiem Flexistav caps poprawę objawów klinicznych, w stosunku do pierwotnych ustaleń o ponad 80%. Najbardziej wyraźną poprawę można było zauważyć u pacjentów z siniakami, bo aż o 89.8% oraz 85,6% u pacjentów z niepełnosprawnością.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *